به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

کسب عنوان واحد نمونه استانی سی و چهارمین جشنواره‌ امتنان

کسب عنوان واحد نمونه استانی سی و چهارمین جشنواره‌ امتنان
کسب عنوان واحد نمونه استانی سی و چهارمین جشنواره‌ امتنان توسط شرکت کیمیاگران تغذیه

شرکت کیمیاگران تغذیه به عنوان واحد نمونه استانی در سی و چهارمین جشنواره امتنان در روز جهانی کار و کارگر با حضور برخی از مدیران استانی مورد تحلیل قرار گرفت.