به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

غذای میگو پرورشی

Shrimp feed

ویژگی های خوراک میگو پرورشی شرکت کیمیاگران تغذیه

  • یکی از مهمترین عرصه های مدیریتی تاثیرگذار در پرورش میگو، مدیریت تغذیه می باشد کهسایر جنبه‌های مدیریتی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  • خوراک تولید شده در شرکت کیمیاگران تغذیه به گونه ای فرموله شده که با پایداری و قوام مناسب مانع از فروپاشی و حل شدن غذا در آب و خروج غذا از دسترس میگو می شود . (میگو خوراک را با سرعت کم پیدا می کند و غذا را با چنگال های (پاهای سینه ای pereiopods) خود گرفته و به آرامی به سمت هدایت نموده و آنها را به آرامی می جود)
  • با آگاهی از این که مکانیسم گرفتن غذا در میگوها براساس حس بویایی می باشد شرکت با استفاده از مواد اولیه خوب و با کیفیت مانند پودر ماهی، آرد گندم، سبوس گندم، کنجاله سویا و روغن ماهی، مکمل ها، ویتامین‌ها و استفاده از مواد جاذب غذایی(Attractant) و… باعث ایجاد طعم و بو با ماندگاری بالا در خوراک میگوها می شود.

38-42

پروتئین (%)

6-8

چربی خام(%)

2-4

فیبر خام(%)

12

حداکثر خاکستر (%)

10

حداکثر رطوبت (%)

3-2/4/

سایز خوراک (میلیمتر)

از pl 1 تا 10 گرم

سایز میگو

متخصصین شرکت کیمیاگران تغذیه برای میگو پرورشی با در نظر گرفتن نیازها و فیزیولوژی تغذیه در آنها سه گروه خوراک به شرح زیر تعریف کرده اند:

1-خوراک آغازین میگو شرکت کیمیاگران تغذیه:

شرکت کیمیاگران تغذیه چهار نوع خوراک آغازین (آغازین0، آغازین1، آغازین2 و آغازین3) را تولید می کند. یکی از مهمترین عرصه های مدیریتی تاثیرگذار در پرورش میگو، مدیریت تغذیه می باشد که سایر جنبه‌های مدیریتی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرکت با درنظر گرفتن اینکه میگو جانوری است کفزی و تمایل به شنای آزاد ندارد و معمولا در کف استخر قدم می زند و کف را اشغال می کند (اگر میگو در سطح آب مشاهده شدند، نشان دهنده وجود مسئله ای در فاکتورهای آب است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه میگوها معمولا جانورانی است همه چیزخوار، اما گوشتخواری را ترجیح می دهد سعی کرده غذایی با سطح پروتئین مناسب و به صورت سینک را تولید کند. این خوراک از مرحله پست لاروی تا یک گرم در سایزهای مختلف متناسب با نیازهای میگو می باشد و باعث تضمین تولید خوب در میگوهای پرورشی می شود به طور مثال اضافه کردن منابع غنی از کیتین در خوراک میگو، نیاز کیتینی میگو به‌خصوص در زمان پوست‌اندازی را مرتفع می‌کند.

2-خوراک مرحله رشد میگو در شرکت کیمیاگران تغذیه:

شرکت کیمیاگران تغذیه دو نوع خوراک در مرحله رشد (رشد1 و رشد2) را تولید می کند. توجه به مکانیسم و عادات غذایی جهت فرمولاسیون و ساخت جیره بسیار حائز اهمیت است مثلا با توجه به اینکه مکانیسم و روند تغذیه و گرفتن خوراک در میگو با سرعت کم و به آهستگی صورت می پذیرد، شرکت کیمیاگران تغذیه خوراک را به گونه ای فرموله و تولید کرده است که با پایداری و قوام مناسب مانع از فروپاشی و حل شدن غذا در آب و خروج غذا از دسترس میگو می شود. با آگاهی از این که مکانیسم غذایابی در میگوها براساس حس بویایی می باشد شرکت با استفاده از مواد اولیه خوب و باکیفیت مانند پودر ماهی، آرد گندم، سبوس گندم، کنجاله سویا و روغن ماهی، مکمل ها، ویتامین‌ها و استفاده از مواد جاذب غذایی (Attractant) باعث ایجاد طعم و بو با ماندگاری بالا در خوراک میگوها می شود.

3-خوراک مرحله پایانی میگو در شرکت کیمیاگران تغذیه:

شرکت کیمیاگران تغذیه تنها یک نوع خوراک در مرحله پایانی را تولید می کند. شرکت سعی کرده است با توجه به اینکه روده یا قسمت هضم کننده غذا در میگو به صورت مستقیم و کوتاه است در نتیجه غذا را باید به اندازه ای خرد کند که راندمان هضم و جذب را بالا برده و برای رشد در مرحله پایانی کاملا مناسب باشد. به طور کلی کیفیت مناسب غذا و برنامه غذادهی مناسب و علمی به همراه تجهیزات موردنیاز، باعث رشد سریع میگو و تولید بالا با حداقل مصرف غذا در پرورش میگو می‌شود. بنابراین انتخاب صحیح غذا، کنترل غذادهی، مکانیزاسیون مزارع و متعاقب آن کاهش ضریب تبدیل غذادهی  (FCR) برای پرورش میگو ضروری به نظر می‌رسد.

مشخصات فیزیکی و آنالیز خوراکهای میگو پرورشی شرکت کیمیاگران تغذیه
تذکر 1: تعداد دفعات غذادهی ارتباط تنگاتنگی با درصد اکسیژن و دمای آب مزرعه دارد.

  • یکی از مهمترین عرصه های مدیریتی تاثیرگذار در پرورش میگو، مدیریت تغذیه می باشد کهسایر جنبه‌های مدیریتی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  • خوراک تولید شده در شرکت کیمیاگران تغذیه به گونه ای فرموله شده که با پایداری و قوام مناسب مانع از فروپاشی و حل شدن غذا در آب و خروج غذا از دسترس میگو می شود . (میگو خوراک را با سرعت کم پیدا می کند و غذا را با چنگال های (پاهای سینه ای pereiopods) خود گرفته و به آرامی به سمت هدایت نموده و آنها را به آرامی می جود)
  • با آگاهی از این که مکانیسم گرفتن غذا در میگوها براساس حس بویایی می باشد شرکت با استفاده از مواد اولیه خوب و با کیفیت مانند پودر ماهی، آرد گندم، سبوس گندم، کنجاله سویا و روغن ماهی، مکمل ها، ویتامین‌ها و استفاده از مواد جاذب غذایی(Attractant) و… باعث ایجاد طعم و بو با ماندگاری بالا در خوراک میگوها می شود.
  • شرکت نیز سعی کرده است با توجه به اینکه روده یا قسمت هضم کننده غذا در میگو به صورت مستقیم و کوتاه است، غذا را به اندازه ای خرد کند که راندمان هضم و جذب را بالا برده و رشد مطلوب حاصل گردد.

 به طور کلی کیفیت مناسب غذای میگو و برنامه غذادهی مناسب و علمی به همراه تجهیزات موردنیاز، باعث رشد سریع میگو و تولید بالا با حداقل مصرف غذا در پرورش میگو می‌شود. بنابراین انتخاب صحیح غذای میگو، کنترل غذادهی، مکانیزاسیون مزارع و متعاقب آن کاهش ضریب تبدیل غذادهی  (FCR) برای پرورش میگو ضروری به نظر می‌رسد.