به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

حضور فعال شرکت کیمیاگران تغذیه در نمایشگاه توانمندی های استان

حضور فعال  شرکت کیمیاگران تغذیه در نمایشگاه توانمندی های استان
حضور فعال شرکت کیمیاگران تغذیه در نمایشگاه توانمندی های استان

حضور فعال  شرکت کیمیاگران تغذیه در نمایشگاه توانمندی های استان همزمان با بازدید هیئت تجاری عراق به همراه رئیس بازرگانی اتاق اهواز ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و رئیس اتاق بازرگانی استان